Liepkalnio Rūkykla

Paslaugų teikimo sąlygos

Bendrosios sąlygos
Paslaugų teikimo interneto svetainėje www.zuvisinamus.lt taisyklės


Šios taisyklės apibrėžia naudojimosi internetine svetaine www.zuvisinamus.lt (toliau – Tinklalapis) sąlygas bei tvarką, taip pat vartotojų teises, pareigas, atsakomybę bei kitas nuostatas (toliau – Taisyklės). Prieš pradėdamas naudotis www. zuvisinamus.lt sistema ir bendrovės teikiamomis paslaugomis, vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios vartotojų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
Naudotis www. zuvisinamus.lt paslaugomis turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Vartotojais šių Taisyklių kontekste yra vadinami tiek prie Tinklalapio prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai (toliau – Vartotojas).
Jei susipažinus su šiomis Taisyklėmis kyla papildomų klausimų, www.zuvisinamus.lt klientų aptarnavimo skyrius maloniai į visus juos atsakys: tel. +370 698 85500, el. paštas aksnitadumas@gmail.com
Atkreipiame dėmesį į tai, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos vienašališku bendrovės sprendimu, apie tai nepranešant. Dėl to rekomenduojame Vartotojui reguliariai tikrinti šias Taisykles.

 1. Tinklalapio taisyklių taikymas ir aiškinimas
  1. Šis dokumentas yra susitarimas tarp MB „Aksnita“ (juridinio asmens kodas 305235934, PVM mokėtojo kodas LT 100012591912, adresas S. Stanevičiaus g. 74-4, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – aksnitadumas@gmail.com) (toliau – www.zuvisinamus.lt), kuri nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo interneto svetainę www.zuvisinamus.lt, ir Vartotojo dėl naudojimosi Tinklalapiu tvarkos.
  1.2. Naudodamasis www.zuvisinamus.lt sistema ir paslaugomis vartotojas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių. Vartotojas, sutikdamas su Taisyklėmis patvirtina, kad turi teisę registruotis ir / ar pirkti www.zuvisinamus.lt paslaugas.
  1.3. Naudojimasis Tinklalapiu šių Taisyklių kontekste apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Vartotojui prisijungus prie Tinklalapio. Šių Taisyklių kontekste, paslaugos apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant maisto tiekėjų paiešką, maisto meniu išsirinkimą, užsisakymą bei apmokėjimą už maistą į namus, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir / ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos). Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Tinklalapiu ir / ar Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, tačiau naudojasi  www.zuvisinamus.lt sistema ir Paslaugomis, MB „Aksnita“ neprisiima jokios atsakomybės už tokio Vartotojo galimai patirtą žalą ar kt. veiksmus. Vartotojas, nesutinkantis su šiomis Taisyklėmis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir / ar Tinklalapiu.
  1.4. Vartotojui maisto į namus tiekimą organizuoja įvairios įstaigos (toliau –  tiekėjai) ir               www. zuvisinamus.lt kurjeriai. Kartu www. zuvisinamus.lt funkcionuoja kaip tarpininkas tarp Vartotojo ir tiekėjo užsisakant produktus į namus, suteikdamas technines priemones informacijos patalpinimui www. zuvisinamus.lt ir nėra jokių asmenų atstovas, agentas ar suinteresuotoji šalis.
  1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir www.zuvisinamus.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos bei Privatumo politika, pateikiamos Tinklalapyje.
  1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
 2. Bendrosios sąlygos
  2.1. www.zuvisinamus.lt suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t. y. Tinklalapį ir mobiliąja aplikaciją, kuriame Vartotojai turi galimybę susirasti norimą produktų tiekėją, atlikti maisto pristatymo užsakymą ir apmokėjimą internetu arba pristatymo metu, taip pat skaityti ir palikti komentarus apie įvairius produktų tiekėjus bei juos vertinti (žr. Reitingavimo sistema).

2.2. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir www.zuvisinamus.lt yra siunčiami adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Tinklalapyje (nebent nurodyta kitaip), naudojantis elektroninėmis priemonėmis.
2.3. Naudodamasis Tinklalapiu ir / ar Paslaugomis, ir / ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Tinklalapį, Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda www.zuvisinamus.lt šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir / ar duomenis tiek, kiek tai nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų, t. y.:
2.3.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti ir atlikti įvairias viešas statistines užsakymų analizes, naudojantis Vartotojo pirkimo patirtimi;
2.3.2. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija, tobulinant www. zuvisinamus.lt teikiamas Paslaugas.

 1. Vartotojo įsipareigojimai ir patvirtinimai
  3.1. Vartotojas įsipareigoja:
  3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, maisto pristatymo adresą, aktualų telefono numerį ir el. pašto adresą;
  3.1.2. nenaudoti Tinklalapio ir / ar Paslaugų neteisingiems ir melagingiems užsakymams vykdyti. Išsiaiškinus, jog šis punktas buvo pažeistas, www.zuvisinamus.lt imsis atitinkamų priemonių dėl žalos atlyginimo;
  3.1.3. atlyginti žalą www.zuvisinamus.lt, kuri atsirado dėl Vartotojo klaidos, neteisingai nurodant adresą, telefono numerį, taip pat ir tais atvejais, kai skambinant nurodytu telefono numeriu Vartotojas neatsiliepė bei neperskambino. Geranoriškai nesusitarus su Vartotoju, skundas dėl patirtų nuostolių kompensavimo teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas Policijai, pateikus visus su užsakymų susijusius duomenis, įskaitant ir IP adresą;
  3.2. Vartotojas pareiškia ir patvirtina, kad:
  3.2.1. yra ne jaunesnis nei 18 metų;
  3.2.2. supranta Taisyklių nuostatas ir tai, kad Tinklalapio ir Paslaugų naudojimas suteikia teisinę pareigą atsiskaityti už užsisakytą ir pagamintą maistą produkto tiekėjui ir/arba ; www. zuvisinamus.lt
  3.2.3. saugos prisijungimo vardą ir slaptažodį (kai tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriems Vartotojas pavedė atstovauti save naudojantis Paslaugomis;
  3.3. Naudodamasis bet kuria www. zuvisinamus.lt Paslauga Vartotojas patvirtina, kad:

3.3.1. yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti maisto užsakymo sandorius, siūlomus Tinklalapyje;
3.3.2. tinkamai vykdys pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1 punkte;
3.3.3. supranta ir sutinka, kad www. zuvisinamus.lt tvarkytų ir valdytų Vartotojo duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Privatumo politika.

 1. www.zuvisinamus.lt įsipareigojimai ir patvirtinimai
  4.1. www. zuvisinamus.lt įsipareigoja:
  4.1.1. sukurti internetinę erdvę Vartotojui, per kurią vartotojas gali susisiekti su tiekėju www. zuvisinamus.lt, bei per internetinę platformą užsisakyti žuvies į namus;
  4.1.2. tuo atveju, jeigu Vartotojo užsakymas vėluoja ir / ar kyla kitų problemų dėl užsakymo įvykdymo, iškilusias problemas sprendžia www. zuvisinamus.lt telefonas: +370 69885500  arba elektroniniu paštu aksnitadumas@gmail.com;
  4.1.3. www. zuvisinamus.lt atlygina už nekokybiškai pagamintą ar pristatytą maistą. Nusiskundimus Vartotojas turi pateikti ne vėliau kaip per 5 valandas nuo užsakymo pristatymo 4.1.2 punkte nurodytais kontaktais.
  4.2. www. zuvisinamus.lt patvirtina, jog Paslaugas teikia vadovaujantis ir nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 2. Maisto užsakymo procesas
  5.1. Vartotojui suformavus užsakymo krepšelį, Vartotojui pasiūloma galimybė tęsti užsakymo procesą. Prieš vykdant tolimesnę užsakymo procedūrą SVARBU patikrinti maisto pristatymo informaciją.
  5.2. Vartotojas gali nutraukti užsakymo vykdymą bet kuriuo maisto užsakymo metu, iki apmokėjimo.
  5.3. Maisto tiekėjui gavus Vartotojo užsakymą, Vartotojas apie jo padarytą užsakymą bus informuotas elektroniniu paštu arba SMS žinute, bei patvirtinimu ekrane.
  5.4. Vartotojui atlikus užsakymą, apmokėjimo patvirtinimą, Vartotojas nebegali atšaukti užsakymo ir / ar reikalauti lėšų grąžinimo.
  5.5. www. zuvisinamus.lt pasilieka teisę tikrinti skambučiais tiek registruotus, tiek neregistruotus Vartotojus, taip siekiant išsiaiškinti, ar jų pateikti kontaktiniai duomenys yra teisingi.
  5.6. www. zuvisinamus.lt pasilieka teisę nevykdyti užsakymų Vartotojui, kuris nors kartą nėra atsiskaitęs už Paslaugą ar yra atsiuntęs melagingą užsakymą.
  5.7. www. zuvisinamus.lt pasilieką teisę keisti užsakymo pristatymo laiką, prieš tai iš anksto informavus Vartotoją nurodytu telefonu.
 3. Kainos ir apmokėjimo būdai
  6.1. Paslaugų kainos Tinklalapyje pateiktos įtraukus pridėtinės vertės mokestį (PVM). Maisto pristatymo kaina gali skirtis nuo regionų, į kuriuos bus pristatytas maistas. Maisto pristatymo kaina pridedama prie galutinės apmokėjimo sumos.
  Apmokėjimai už maisto užsakymus vykdomi naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis ir / ar grynaisiais pinigais maisto pristatymo metu.
 4. Svetainės prieinamumas
  7.1. www. zuvisinamus.lt tinklalapiui numatytas funkcionavimo laikas yra 24 valandos per parą.
  7.2. Siekiant gerinti teikiamų Paslaugų kokybę, Tinklalapis gali būti neprieinamas įvairiu paros metu ir neribotam laiko tarpui.
  7.3. www. zuvisinamus.lt naudoja pažangiausius duomenų srauto apsaugos įrankius ir saugo kiekvieno Vartotojo bei Maisto tiekėjo informaciją. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog www. zuvisinamus.lt nesuteikia visiškos garantijos duomenų apsaugoje, palikdama šią riziką Vartotojui.
  7.4. Vartotojas yra asmeniškai atsakingas už jam www. zuvisinamus.lt suteiktą prisijungimo vardą ir savo susikurto slaptažodžio saugumą. www. zuvisinamus.lt neatsako už padaryta žalą praradus ir / ar perdavus tretiesiems asmenims savo prisijungimo vardą, kurie gali padaryti žalos, tiek www. zuvisinamus.lt, tiek ir Vartotojui.
  7.5. www. zuvisinamus.lt negali garantuoti dėl kai kurių produktų sukelto alerginio poveikio, organizmo netoleravimo ir panašių kondicijų. Esant tokioms aplinkybėms, prieš įvykdant užsakymą rekomenduojame tiesiogiai susisiekti su www. zuvisinamus.lt
 5. Naudojimosi Tinklalapiu apribojimas / Atjungimas iš Tinklalapio
  8.1. www. zuvisinamus.lt pasilieka sau teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, apriboti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu ir www. zuvisinamus.lt teikiamomis Paslaugomis tuo atveju, jeigu:
  8.1.1. www. zuvisinamus.lt sudvejoja dėl Vartotojo nurodytos informacijos, aprašytos 3 Taisyklių dalyje;
  8.1.2. Vartotojas kitaip pažeidžia numatytas Tinklalapio taisykles;
  8.1.3. kitais atvejais, nurodytais Privatumo politikoje.
 6. Nemokamos ir mokamos paslaugos
  9.1. www. zuvisinamus.lt nemokamai Vartotojui teikia šias Paslaugas: maisto meniu pasirinkimas, registracija.
  Mokamos paslaugos www. zuvisinamus.lt yra trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos, tokios kaip elektroninės bankininkystės aptarnavimo mokestis (jei toks yra Vartotojo naudojamame banke) ar papildomas maisto atvežimo, supakavimo, taros mokestis.
 7. ŽUVISĮNAMUS.LT Slapukų politika (angl. „Cookies“)

10.1. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog www. zuvisinamus.lt rinks informaciją apie Vartotojus, naudojantis slapukais.

10.2. Slapukai yra pasyvūs failai, saugomi kompiuteryje arba kitoje IT įrangoje. Slapukai nekelia jokios grėsmės įrenginiams. Lankant svetainę interneto naršyklė nuskaito slapuką ir pateikia informaciją, pavyzdžiui, atpažindama Vartotoją kaip Tinklalapio lankytoją ir pritaikydama Tinklalapio turinį pagal Vartotojo poreikius.

10.3. Slapukai negali būti naudojami asmens tapatybei nustatyti, bet www. zuvisinamus.lt gali kartu su kita turima su Jumis susijusia informacija naudoti informaciją apie interneto svetaines, aplankytas naudojantis Jūsų kompiuteriu ar kita IT įranga. Surinkti duomenys yra naudojami tik laikantis galiojančių teisės aktų. Pažymime, kad informacija išsaugoma tik tuo atveju, jei Jūs sutikote naudoti slapukus.

10.4. www. zuvisinamus.lt naudoja slapukų duomenis vykdant įprastą veiklą ir teikiant įvairius sprendimus. Slapukus taip pat naudojame rinkdami statistinius duomenis, kurie, pavyzdžiui, gali būti naudojami tobulinant mūsų Tinklalapį ir siekiant naudojimą pritaikyti svetainės lankytojų poreikiams.

10.5. www. zuvisinamus.lt naudoja slapukus šiais tikslais:

10.5.1. tam, kad galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją dokumentuose arba siejant slapukus su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Vartotojo apibūdinimu www. zuvisinamus.lt kompiuterinėje sistemoje, www. zuvisinamus.lt gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik www. zuvisinamus.lt;

10.5.2. tam, kad apsaugotų Vartotoją nuo neteisėto jo prisijungimo duomenų panaudojimo;

10.5.3. tam, kad galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Vartotojo asmenine informacija.

10.6. Vartotojo naršyklėje savo naudojamų slapukų www. zuvisinamus.lt pati ištrinti negali, tačiau visos naršyklės suteikia galimybę ištrinti slapukus atskirai arba visus iš karto pačiam Vartotojui. Slapukų ištrynimo procedūra priklauso nuo Vartotojo naudojamos naršyklės. Jei naudojate daugiau nei vieną naršyklę, nepamirškite ištrinti slapukų jose visose.

 1. Intelektinės nuosavybės teisės


11.1. MB „Aksnita“ yra visų teisių į www.zuvisinamus.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Tinklalapyje, yra www. zuvisinamus.lt nuosavybė arba www. zuvisinamus.lt turi teisę jais naudotis.
11.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas www. zuvisinamus.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir / ar kitoks naudojimas be raštiško www. zuvisinamus.lt sutikimo ir / arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
11.3. Tinklalapio Taisyklėms ir Privatumo politikai yra taikytina Lietuvos Respublikos Teisė. Nesilaikant Tinklalapio taisyklių ir / ar Privatumo politikos numatytų punktų, asmuo privalės atsakyti teismine tvarka.